Zásady zpracování osobních údajů v aplikaci nezmizelo.cz

Článek I – Úvod 

Mobilní webová aplikace nezmizelo.cz je služba dostupná na internetové adrese (URL) https://www.nezmizelo.cz/ (dále jen „NEZMIZELO“ nebo „služba“).

NEZMIZELO je službou, která svým uživatelům za podmínek sjednaných ve smluvních podmínkách umožňuje zejména registraci a ověření nároku na věcnou odměnu a zadání a aktualizaci dalších údajů (např. údajů o místě pobytu, pohlaví a věku) coby součást zpětné vazby za účelem sledování vývoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji.[1]

Provozovatelem NEZMIZELO a správcem osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení nebo nařízení“), je:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem
se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275

(dále jen „Univerzita Pardubice“)

Univerzita Pardubice prostřednictvím tohoto dokumentu plní svou informační povinnost a poskytuje uživatelům NEZMIZELO informace o způsobu zpracování osobních údajů a dále informace o nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k němuž při provozu NEZMIZELO dochází.

Univerzita Pardubice deklaruje, že veškeré osobní údaje v souvislosti s provozem NEZMIZELO zpracovává v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem NEZMIZELO dále upravují tyto dokumenty:

Smlouva s uživatelem (Smluvní podmínky užívání NEZMIZELO)

Zásady pro soubory cookies

Úvodní prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů

Článek II – Zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Subjektem údajů je uživatel NEZMIZELO, fyzická osoba, která navštíví Pardubický kraj za účelem poznání jeho turistických atrakcí, zejména památek v Pardubicích a Litomyšli (dále jen „uživatel“).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Univerzita Pardubice zpracovává v souvislosti s provozem NEZMIZELO tyto kategorie osobních údajů:

Uživatelem poskytnuté údaje

Jméno, příjmení

NEZMIZELO ze své podstaty umožňuje svým uživatelům vystupovat pouze pod svou skutečnou identitou, a proto poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi uživatelem NEZMIZELO a Univerzitou Pardubice. 

Místo pobytu, pohlaví a věk

Místo pobytu, informace o pohlaví a věku uvedené uživatelem na jeho facebookovém profilu.

Představují statisticky významné informace, které poslouží sledování vývoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Univerzita Pardubice je zpracovává pouze v případě, že je uživatel na svém facebookovém profilu uvede a zveřejní. Zpracování těchto údajů probíhá v anonymizované formě pro statistické účely, viz dále.

On-line identifikátory 

Mezi on-line identifikátory řadíme především cookies, jejichž zpracování je upraveno ve zvláštním dokumentu Zásady pro soubory cookies. Může se však jednat i o autentizační údaje (např. přihlašovací jméno a heslo, Facebook ID nebo informace o zvolené externí autentizační službě, jako je např. účet Facebook), kterými se uživatel vůči NEZMIZELO rozhodl autentizovat.

Způsob zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází zpravidla automatizovaně prostřednictvím NEZMIZELO.

Uživatelský profil v rámci NEZMIZELO je neveřejný a údaje v něm uvedené jsou přístupné pouze zaměstnancům Univerzity Pardubice, kteří jsou odpovědní za realizaci služby, případně třetím subjektům, se kterými Univerzita Pardubice uzavřela příslušné smlouvy o zachování mlčenlivosti, případně smlouvy o zpracování osobních údajů, dle povahy konkrétní spolupráce. 

Uživatel má právo ovlivňovat míru svého soukromí a rozsah zpracovávaných osobních údajů v uživatelském profilu sociální sítě Facebook. S výjimkou jména a příjmení, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy o poskytnutí služby nezmizelo.cz, je na uživateli, které osobní údaje se rozhodne do svého profilu zadat a zveřejnit. 

Univerzita Pardubice dbá na to, aby přístup k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti se službou byl omezen na nezbytný počet zaměstnanců Univerzity Pardubice. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména příslušnými zaměstnanci Univerzity Pardubice, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou povinni postupovat dle vnitřních norem Univerzity Pardubice a jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. 

V případě, že Univerzita Pardubice využije ke zpracování osobních údajů zpracovatele, bude tomu vždy na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, která uživatelům zabezpečuje ochranu práv subjektů údajů a dodržení obecného nařízení.

Právní základ zpracování osobních údajů

Univerzita Pardubice zpracovává osobní údaje vždy pouze na základě povoleného právního důvodu ve smyslu čl. 6 obecného nařízení, a to v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Za jiným účelem může Univerzita Pardubice osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, je-li tento účel slučitelný s účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny.

·         plnění smlouvy

Základním právním důvodem pro zpracování osobních údajů uživatele ve smyslu čl. 6 obecného nařízení je Smlouva s uživatelem, kterou uživatel uzavírá v rámci registrace do NEZMIZELO. Bez souhlasu se smluvními ujednáními a seznámení se s těmito zásadami zpracování osobních údajů není uživatel oprávněn NEZMIZELO užívat v plné rozsahu.

·         oprávněný zájem

Na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Univerzita Pardubice zpracovává údaje o místě pobytu, věku a pohlaví uživatele, pokud tyto údaje uživatel uvede a zveřejní na svém facebookovém profilu. Cílem aplikace nezmizelo.cz je mj. sledovat turistický ruch v regionu a přilákat návštěvníky do méně navštěvovaných míst. Aplikace nezmizelo.cz vznikla ve spolupráci se společností Destinační společnost Východní Čechy, IČO: 75126842 (dále jen „DSVČ“), která usiluje o podporu turistického ruchu v regionu. Vyjmenované osobní údaje budou v anonymizované formě, tj. bez jejich přiřazení ke jménu a příjmení konkrétního uživatele, využity pro statistické účely ve smyslu čl. 89 odst. 1 obecného nařízení a § 16 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Konkrétně budou tyto údaje využity pro vytváření statistik návštěvnosti regionu a vývoje cestovního ruchu. S DSVČ uzavře Univerzita Pardubice příslušnou smlouvu obsahující veškeré záruky a povinnosti týkající se zabezpečení a mlčenlivosti.

Účel zpracování osobních údajů

Univerzita Pardubice zpracovává v souvislosti s provozem NEZMIZELO osobní údaje pro následující účely: 

·         identifikace uživatele před uzavřením smlouvy,

·         zajištění bezpečnosti NEZMIZELO a dalších služeb a ochrana proti jejich zneužívání,

·         statistické účely – anonymizovaná (agregovaná) data užívá Univerzita Pardubice ke generování statistik o vývoji cestovního ruchu v Pardubickém kraji. 

Předávání osobních údajů (příjemci)

V případě, že Univerzita Pardubice využije ke zpracování osobních údajů zpracovatele, bude tomu vždy na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, která uživatelům zabezpečuje ochranu práv subjektů údajů a dodržení obecného nařízení.

Univerzita Pardubice je oprávněna zpřístupnit/předat osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis, smlouva, oprávněný zájem anebo souhlas uživatele.

Osobní údaje Univerzita Pardubice nepředává do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracování osobních údajů 

Pokud dojde ke zrušení účtu ze strany uživatele nebo Univerzity Pardubice, nebudou tyto údaje již dále využívány v rámci poskytování služby. Mohou být však ještě po nějakou dobu interně uloženy ve formě záloh systémů, uchovávání provozních logů apod. Úplné smazání osobních údajů ze zrušeného účtu provede Univerzita Pardubice zpravidla ve lhůtě 6 měsíců od jeho zrušení.

Univerzita Pardubice uchovává některé osobní údaje uživatele i poté, co svůj účet zrušil, jestliže je to nutné z důvodu splnění právních závazků, splnění požadavků daných právními předpisy, řešení sporů, zachování bezpečnosti, předcházení podvodům a zneužití, vymáhání nároků ze Smlouvy s uživatelem, a to po dobu stanovenou právním předpisem, jinak po dobu maximálně 10 let.

Dojde-li ke zpracování osobních údajů pro účely plnění povinností uložených Univerzitě Pardubice veřejnoprávními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou zákonem.

Článek III – Práva subjektů údajů (uživatelů)

Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů 

Univerzita Pardubice je povinna uživateli stručným, transparentním a srozumitelným způsobem poskytnout informace o zpracování osobních údajů, zejména údaje o identifikaci správce, právním titulu a účelu zpracování, informace o době zpracování. 

Univerzita Pardubice plní tuto svou povinnost prostřednictvím tohoto dokumentu a dokumentu Zásady pro soubory cookies.

Právo na přístup k osobním údajům 

Uživatel má právo na základě své žádosti získat informaci, zda jeho osobní údaje Univerzita Pardubice zpracovává a pokud ano, v jakém rozsahu. Uživatel má právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to uživatel požádá, je Univerzita Pardubice povinna sdělit uživateli účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další související informace. 

Uživatel má přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím nastavení svého uživatelského profilu na sociální síti Facebook.

Právo na opravu osobních údajů

Uživatel má právo požádat, aby Univerzita Pardubice změnila či opravila některý z jeho osobních údajů, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení). 

Uživatel má přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím nastavení svého uživatelského profilu na sociální síti Facebook, kde může své uživatelské údaje měnit.

Univerzita Pardubice není povinna jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které o uživateli shromažďuje, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy uživatel na tuto skutečnost upozorní, je povinností Univerzity Pardubice se touto připomínkou či žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů má uživatel také právo požádat o doplnění osobních údajů. 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Právo na výmaz (být zapomenut) znamená povinnost Univerzity Pardubice zlikvidovat osobní údaje uživatele, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

1.       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

2.       byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud dochází ke zpracování na základě souhlasu) a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování,

3.       subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

4.       osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

5.       osobní údaje musí být vymazány, neboť je to povinnost vyplývající z právního předpisu.

Právo vznést námitku

Toto právo uživatele se uplatní v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a Univerzita Pardubice je nebude dále zpracovávat. 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Uživatel má právo požádat Univerzitu Pardubice o přenos osobních údajů k jinému správci a je povinností Univerzity Pardubice tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo na omezení zpracování 

Uživatel má právo v případě splnění podmínek stanovených v nařízení (zpracování neaktuálních údajů nebo protiprávní zpracování), aby Univerzita Pardubice na jeho žádost omezila zpracování osobních údajů.

Článek IV – Uplatnění práv subjektů údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů, dohled

Univerzita Pardubice jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádný výkon činností Univerzity Pardubice v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je místem pro uplatnění práv fyzických osob v oblasti osobních údajů a je kontaktním místem v případě žádostí, dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Mgr. Adéla Nekvindová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Organizační a právní oddělení
telefon: 466 036 426
e-mail: dpo@upce.cz 

Na veřejných webových stránkách Univerzity Pardubice je dále uveden postup pro vyřizování žádostí.

Nebude-li uživateli v případě žádosti či námitky vyhověno, má uživatel právo obrátit se na soud nebo prostřednictvím stížnosti na dozorový orgán, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
tel.: 234 665 111 
https://www.uoou.cz 

Článek V – Změny a aktualizace

ZMĚNY A AKTUALIZACE ZÁSAD. Univerzita Pardubice si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Zásady změnit, zejména při změně legislativy, technické změně v provozu NEZMIZELO, v důsledku vývoje či rozšíření NEZMIZELO, či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů.

Provede-li Univerzita Pardubice jakékoliv podstatné změny těchto Zásad, je povinna tuto skutečnost uživateli oznámit zveřejněním na webové stránce nezmizelo.cz, nebo jiným způsobem, aby uživatel měl příležitost zkontrolovat změny před tím, než vstoupí v platnost. 

Pokud uživatel nebude s navrhovanými změnami těchto Zásad souhlasit, může svůj účet zrušit.

Pokud uživatel nepřijme nové smluvní podmínky do stanovené doby poté, co Univerzita Pardubice zveřejní změny těchto Zásad a zašle uživateli oznámení, platí, že uživatel se změnami k datu jejich vstoupení v účinnost nesouhlasí a jeho účet bude zrušen.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 8. 2023.[1] Službu je možné využít také bez registrace, v takovém případě však její uživatel nemá nárok na věcnou odměnu.