Smluvní podmínky užívání aplikace nezmizelo.cz

Smluvní strany:

Smluvní stranou této smlouvy je Univerzita Pardubice, veřejná vysoká škola zřízená zákonem, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO: 00216275 (dále jen „Univerzita Pardubice“) na straně jedné a uživatel aplikace nezmizelo.cz na straně druhé.

Souhlasem uživatele s těmito smluvními podmínkami je uzavírána smlouva o užívání aplikace nezmizelo.cz v tomto znění:

Článek I – Úvodní ustanovení

Univerzita Pardubice vyvinula v rámci projektu „Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu“ (Registrační číslo projektu: EHP-CZ-ICP-3-003) mobilní webovou aplikaci nezmizelo.cz. Tato služba je dostupná na internetové adrese (URL) https://www.nezmizelo.cz/ (dále jen „NEZMIZELO“ nebo „služba“). Univerzita Pardubice je provozovatelem této služby.

NEZMIZELO je službou, která svým uživatelům za podmínek sjednaných v této smlouvě umožňuje po přihlášení prostřednictvím přihlašovacího formuláře a přihlašovacích údajů sociální sítě Facebook zúčastnit se interaktivní hry a po splnění podmínek této hry získat věcné odměny – drobný dar, dle aktuálních možností. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že na získání věcné odměny není právní nárok.

Článek II – Uživatelé NEZMIZELO

NEZMIZELO je určeno fyzickým osobám, které navštíví Pardubický kraj za účelem poznání jeho turistických atrakcí, zejména památek v Pardubicích a Litomyšli.

Uživatel, který se do aplikace přihlásí prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook (dále jen „uživatel“), získává právo čerpat výhody, které jsou v rámci služby poskytovány, zejména zúčastnit se interaktivní hry o drobné věcné odměny.

Článek III – Uzavření smlouvy s uživatelem

Zaškrtnutím příslušného políčka „potvrzuji souhlas se smluvními podmínkami“ má uživatel možnost přihlásit se pomocí přihlašovacího formuláře sociální sítě Facebook a zúčastnit se interaktivní hry. Dále uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že smluvní vztah mezi ním a Univerzitou Pardubice se bude řídit těmito smluvními podmínkami a dalšími podmínkami v tomto dokumentu uvedenými.

Na základě této smlouvy se Univerzita Pardubice v souladu s podmínkami a vyloučením odpovědnosti dle této smlouvy (viz čl. VI) zavazuje poskytnout uživatelům bezplatně přístup do NEZMIZELO a zúčastnit se interaktivní hry a uživatel se zavazuje službu NEZMIZELO užívat v souladu s ujednáními v této smlouvě.

Smluvní vztah mezi uživatelem a Univerzitou Pardubice se dále řídí Zásadami pro soubory cookies a Zásadami zpracování osobních údajů, které upravují způsob, jakým Univerzita Pardubice shromažďuje, nakládá, sdílí a uchovává osobní údaje uživatele v souvislosti s provozem NEZMIZELO.

Univerzita Pardubice poskytuje služby NEZMIZELO svým uživatelům bezplatně.

Článek IV – Účet, profil a přístupové údaje

Komukoli, kdo přistoupí na tyto smluvní podmínky a uzavře tak s Univerzitou Pardubice smlouvu o užívání aplikace nezmizelo.cz, je na základě registrace vytvořen dočasně i funkčně omezený účet v rámci NEZMIZELO (dále jen „uživatelský účet“). 

Uživatelský účet je zabezpečen přístupovými údaji zadanými uživatelem v průběhu registrace shodnými s přístupovými údaji k účtu sociální sítě Facebook příslušného uživatele. 

Uživatel je povinen přístupové údaje do NEZMIZELO uchovávat tak, aby tyto přístupové údaje nemohly být žádným způsobem zneužity či využity třetí osobou. Uživatel je především povinen chránit přístupové údaje před jejich ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Pokud dojde ke ztrátě, zneužití, popř. odcizení přístupových údajů, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Univerzitě Pardubice, a to e-mailem na info@nezmizelo.cz. 

Uživatel se zavazuje, že neumožní užívání NEZMIZELO přes své přístupové údaje třetím osobám. Uživatel odpovídá za újmu, která Univerzitě Pardubice vznikne porušením těchto povinností. Univerzita Pardubice nenese vůči uživatelům žádnou odpovědnost za případné zneužití přístupových údajů třetí osobou nebo za neoprávněné využívání NEZMIZELO přes přístupové údaje uživatele třetí osobou.

Uživatel má právo přístupové údaje kdykoliv změnit, zavazuje se však tyto údaje chránit a udržovat v tajnosti. 

Uživatel nese plnou odpovědnost za všechno, co se stane prostřednictvím jeho účtu, kromě případů, kdy ho uživatel zruší nebo nahlásí jeho zneužití. 

Uživatel je povinen s ohledem na účely NEZMIZELO užívat službu pod svou skutečnou identitou. 

Uživatel má právo spravovat svůj osobní profil a nastavit si rozsah svého soukromí prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Pro zřízení účtu v NEZMIZELO jsou využívány tyto údaje uživatele získané prostřednictvím jeho účtu na sociální síti Facebook, jsou-li uživatelem na Facebooku uvedeny a zveřejněny: jméno a příjmení (Facebook Nickname), Facebook ID, pohlaví (Facebook Gender), věk (Facebook Age) a údaj o místě bydliště (Facebook Hometown).

Článek V – Práva a povinnosti

Univerzita Pardubice je oprávněna:

·         kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit provoz NEZMIZELO,

·         omezit, pozastavit nebo zrušit účet uživatele, pokud uživatel porušuje jakkoliv tuto smlouvu, zejména pokud zneužívá služeb NEZMIZELO nebo jeho jednáním dochází k jakémukoliv porušování právních předpisů České republiky,

·         kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit vydávání odměn v rámci interaktivní hry.

Uživatel je oprávněn:

·         využívat v souladu s touto smlouvou i dalších pro uživatele závazných dokumentů bezplatně všech služeb poskytovaných NEZMIZELO,

·         k přístupu ke všem informacím a osobním údajům, které se jej týkají,

·         požadovat, aby Univerzita Pardubice osobní údaje uchovávala, zpracovávala a používala pouze v souladu s touto smlouvou, podmínkami Zásad zpracování osobních údajů a předvolbami (nastavením) uživatele,

·         zrušit svůj účet NEZMIZELO, a to na základě písemné žádosti zaslané na e-mail info@nezmizelo.cz.

Uživatel se zavazuje, že:

·         při užívání NEZMIZELO bude dodržovat ustanovení této smlouvy a další závazné dokumenty pro uživatele.

Uživatel není oprávněn (nesmí):

·         vytvářet falešnou identitu v NEZMIZELO, zkreslovat svou identitu, vytvářet profil uživatele pro kohokoliv jiného než pro sebe, nebo používat nebo se pokoušet používat cizí účet,

·         vyvíjet, podporovat nebo používat software, zařízení, skripty, roboty nebo jakékoliv jiné způsoby nebo postupy (včetně webových prohledávacích modulů, zásuvných modulů a doplňků prohlížeče nebo jakékoliv jiné technologie) za účelem získávání údajů z NEZMIZELO a dalších služeb,

·         potlačovat jakékoliv bezpečnostní funkce nebo obcházet či obelhávat jakékoliv nástroje kontroly přístupu nebo omezení používání NEZMIZELO,

·         zpětně zhotovovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód NEZMIZELO nebo dalších služeb nebo jakékoliv související technologie, která není otevřeným softwarem,

·         jakýmkoli způsobem kopírovat nebo jinak simulovat vzhled nebo funkci NEZMIZELO,

·         narušovat chod NEZMIZELO nebo ho nepřiměřeně zatěžovat (spamem, útokem apod.).

Článek VI – Zřeknutí a omezení odpovědnosti

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VADY. Univerzita Pardubice neposkytuje žádné záruky ohledně funkcí a dostupnosti NEZMIZELO. Univerzita neodpovídá za to, že provoz NEZMIZELO bude nepřerušený nebo bezchybný. Univerzita Pardubice poskytuje službu NEZMIZELO ve stavu, v jakém je dostupný. Univerzita Pardubice v nejvyšší možné míře v souladu s platnou právní úpravou vylučuje jakoukoliv odpovědnost za vady či záruku, vlastnictví, přesnosti údajů nebo způsobilosti k určitému účelu.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU. Smluvní strany tímto v nejvyšší možné míře v souladu s platnou právní úpravou vylučují v souvislosti s touto smlouvou a provozem NEZMIZELO odpovědnost Univerzity Pardubice za újmu (skutečnou škodu i ušlý zisk), poškození reputace či zásah do ochrany osobnosti, ztrátu údajů ani jakékoliv jiné nepřímé, náhodné, následné, zvláštní či trestní škody. Omezení odpovědnosti dle předchozího ustanovení se nevztahuje na odpovědnost v případech, kdy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný právní předpis limitaci náhrady újmy výslovně zakazuje.

DOSTUPNOST SLUŽBY. Univerzita Pardubice neposkytuje žádnou záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému NEZMIZELO. Univerzita Pardubice nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů. Univerzita Pardubice není odpovědná za případnou ztrátu dat umístěných v systému NEZMIZELO. Univerzita Pardubice je oprávněna s vyloučením jakékoliv odpovědnosti za újmu nebo ztrátu dat kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit provoz NEZMIZELO.

Článek VII – Ukončení smlouvy, zrušení účtu

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna kdykoli ukončit tuto smlouvu na základě písemného oznámení doručeného druhé straně. Při ukončení smlouvy ze strany uživatele je oznámení možné adresovat Univerzitě Pardubice, a to e-mailem na info@nezmizelo.cz. 

Okamžikem ukončení smlouvy bude uživateli uživatelský účet zrušen.

Článek VIII – Ochrana osobních údajů

Univerzita Pardubice je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení nebo nařízení“) správcem osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů fyzických osob a nese za toto zpracování odpovědnost. 

Univerzita Pardubice poskytuje uživatelům – fyzickým osobám informace o způsobu zpracování osobních údajů a dále informace o nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k němuž dochází při provozu NEZMIZELO, prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásady zpracování osobních údajů.

Článek IX – Řešení sporů a pravomoc soudů

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory z této smlouvy se budou snažit řešit primárně smírnou cestou. Nebude-li možné vyřešit spor smírně, sjednávají smluvní strany, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy a související s touto smlouvou budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu v České republice, a to dle právních předpisů platných v České republice s vyloučením kolizních norem.

Článek X – Salvátorská klauzule

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy.  

Článek XI – Účinnost smlouvy, změny smlouvy

ZMĚNY A AKTUALIZACE SMLOUVY. Univerzita Pardubice si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tuto smlouvu změnit, zejména při změně legislativy, technické změně v provozu NEZMIZELO, v důsledku vývoje či rozšíření NEZMIZELO, či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů, a proto v této souvislosti smluvní strany sjednávají, že Univerzita Pardubice je oprávněna provádět změny v této smlouvě, jakož i v Zásadách zpracování osobních údajů, Zásadách pro soubory cookies či jiných pro uživatele závazných dokumentech.

Provede-li Univerzita Pardubice jakékoliv podstatné změny těchto Zásad, je povinna tuto skutečnost uživateli oznámit prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uživatel uvedl ve svém profilu, nebo jiným způsobem, aby uživatel měl příležitost zkontrolovat změny před tím, než vstoupí v platnost. 

Pokud uživatel nebude s navrhovanými změnami těchto Zásad souhlasit, může svůj účet zrušit.

Pokud uživatel nepřijme nové smluvní podmínky pro NEZMIZELO do stanovené doby poté, co Univerzita Pardubice zveřejní změny těchto Zásad a zašle uživateli oznámení, platí, že uživatel se změnami k datu jejich vstoupení v účinnost nesouhlasí a jeho účet bude zrušen.

Tyto smluvní podmínky užívání NEZMIZELO nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 8. 2023.